Informace o zpracování osobních údajů

Dovolujeme si Vás níže informovat o zpracování Vašich osobních údajů, které provádí naše společnost.

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na vhodný výběr smluvních partnerů, kteří mají k Vašim osobním údajům přístup, a striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázáni.

Vaše osobní údaje tedy zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018 (dále jen „Nařízení“).

V následujícím textu naleznete informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, jakým způsobem, komu jsou dále předávány, jaká opatření naše společnost na ochranu Vašich údajů přijala a jak můžete uplatnit svá práva.

Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

Tato informace je uveřejněna na naší webové stránce www.mediacall.cz, můžete se tak k ní v budoucnu kdykoliv vrátit.

 

A)  TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost MediaCall s r. o., IČO: 241 98 013, Špitálská 885/2a, 190 00 Praha 9 (dále jen „MediaCall“).

Společnost MediaCall lze kontaktovat:

a)    na adrese jejího sídla: Špitálská 885/2a, 190 00 Praha 9

b)    na tel. čísle: +420 533 334 210

c)    na e-mail. adrese: obchod@mediacall.cz.

d)    pověřenec pro ochranu OÚ: dpo@mediacall.cz.

Společnost MediaCall zároveň tímto informuje, že nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 a násl. Nařízení.

 

B) POVAHA, ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost MediaCall Vaše osobní údaje zpracovává manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech.

Vaše osobní údaje nejsou používány k rozhodnutím čistě na bázi automatizovaného zpracování. Společnost MediaCall však na základě údajů získaných v souvislosti s Vašimi objednávkami a Vaším nákupním chováním provádí profilování, jehož výstupy může na základě svého oprávněného zájmu využít pro účely přímého marketingu. Proti takovému profilování můžete podat námitku (více informací viz kapitola NÁmitka proti přímému marketingu).

Společnost MediaCall zpracovává Vaše osobní údaje v následujících případech na základě níže uvedených právních titulů a pro níže specifikované účely:

1)    Běžná návštěva internetových stránek společnosti MediaCall

Při návštěvě internetových stránek společnosti MediaCall odesílá Váš internetový prohlížeč automaticky internetovému serveru společnosti MediaCall následující údaje:

-       datum a čas požadavku;

-       jméno požadovaného souboru;

-       stránka, ze které byl soubor požadován;

-       status přístupu (např. soubor přenesen, soubor nebyl nalezen atd.);

-       použitý internetový prohlížeč a použitý operační systém;

-       kompletní IP adresa Vašeho počítače;

-       přenesené množství dat.

 

Společnost MediaCall není schopna na základě výše uvedených údajů zpětně zidentifikovat konkrétní fyzickou osobu.

Tyto údaje jsou společností MediaCall krátkodobě ukládány, přičemž právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem společnosti MediaCall (spočívající zejm. v zajištění provozu jejích internetových stránek, zajištění technické bezpečnosti těchto stránek a v obraně proti pokusům napadení internetového serveru společnosti MediaCall).

Internetové stránky MediaCall na zařízení jejich návštěvníků ukládají v souladu s právními předpisy tzv. cookies soubory (více info o cookies naleznete v kapitole UKLÁDÁNÍ TZV. COOKIES SOUBORŮ A ZPRACOVÁNÍ ip ADRESY).

12) Výběrové řízení na pracovní pozici

V případě, že se ucházíte o pracovní pozici v naší společnosti, zpracováváme o Vás některé osobní údaje, a to Vaše identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, titul), kontaktní údaje (zejména adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa), údaje související s výkonem práce (zejména vzdělání, pracovní zkušenosti), údaje potřebné pro posouzení vhodnosti uchazeče (např. údaje vzešlé z osobních či telefonických rozhovorů, údaje z případných odborných či osobnostních testů a podobné) a další údaje (zejména údaje požadované pro výkon konkrétní pracovní pozice nebo údaje, které nám dobrovolně během náborového procesu sami poskytnete, například v životopisu nebo motivačním dopisu).

Právním základem pro výše uvedené zpracování je oprávněný zájem naší společnosti (spočívající ve výběru nejvhodnějšího kandidáta na volnou pracovní pozici, který provádíme v souladu s § 30 až 32 zákona č. 262/2006 sb., zákoník práce). V případě, že bychom si chtěli Váš životopis a další osobní údaje ponechat i po ukončení výběrového řízení (například z důvodu oslovení s nabídkou jiné pracovní pozice), vždy Vás požádáme o souhlas s tímto zpracováním Vašich osobních údajů.

 

C)   ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které o Vás společnost MediaCall zpracovává, pocházejí z následujících zdrojů:

a)    údaje jste společnosti poskytli Vy (např. v souvislosti s uzavřením smlouvy);

b)    jedná se o údaje získané ze svým účelem kompatibilních veřejných zdrojů, seznamů a evidencí jako např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík.

 

D)   KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu následujícím kategoriím příjemců:

1)    ostatním společnostem v rámci koncernu MediaCall pro vnitřní administrativní účely;

2)    našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Vámi např. dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům poštovních služeb, rozesílatelům e-mailových obchodních sdělení, prodejcům autorizovaných služeb apod.;

3)    jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.);

4)    subjektům vyhodnocujícím/analyzujícím Vámi realizované nákupy;

5)    provozovatelů pracovních portálů v případě údajů uchazečů o zaměstnání u společnosti MediaCall.

 

E)   DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje jsou u nás uloženy po dobu realizace našeho vzájemného smluvního vztahu a dále pak po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv našeho nebo i Vašeho souvisejícího nároku.

Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím kontaktního formulář nebo callcentra uchováváme pouze po dobu vyřizování Vašeho požadavku.

Osobní údaje získané v rámci výběrového řízení uchováváme po dobu daného výběrového řízení. V případě, že bychom si chtěli Váš životopis a další osobní údaje ponechat po delší dobu (například z důvodu oslovení s nabídkou jiné pracovní pozice), vždy Vás požádáme o souhlas, na základě kterého budeme osobní údaje zpracovávat do jeho odvolání, jinak maximálně 6 měsíců od ukončení výběrového řízení.

Pro účely přímého marketingu prováděného na základě našeho oprávněného zájmu ukládáme Vaše údaje po dobu 3 let od skončení realizace našeho posledního smluvního vztahu.

Pokud však Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, pak takové osobní údaje jsou u nás uloženy nejdéle po tu dobu, na kterou jste nám udělili Váš souhlas s takovým zpracováním, tj. zpravidla po dobu 3 let od udělení souhlasu, nebo do odvolání Vašeho souhlasu, odvoláte-li jej ještě před uplynutím této doby.

V případech, kde nám to ukládá závazný předpis, archivujeme dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše údaje, po předepsanou dobu.

 

F)   INFORMACE O PŘIJATÝCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍCH

1)    Obecná technickoorganizační opatření

Společnost MediaCall provedla celou řadu bezpečnostních opatření, aby v přiměřeném rozsahu a adekvátně chránila informace vztahujících se k osobním údajům.
Všechny údaje uložené u společnosti MediaCall jsou chráněny fyzickými a technickými opatřeními, stejně jako opatřeními procesními, která omezují přístup k informacím na speciálně autorizované osoby v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Internetové stránky společnosti MediaCall se nacházejí za softwarovým firewallem, aby se zabránilo přístupu z jiných sítí, které jsou připojeny k internetu. Kromě toho přístup k informacím vztahujícím se k osobním údajům dostávají pouze zaměstnanci, kteří tyto informace potřebují k plnění svých speciálních úkolů. Tito pracovníci jsou ohledně bezpečnosti a praxe při ochraně údajů vyškoleni a nakládají s Vašimi údaji důvěrně.

G)   PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:

-          Právo na přístup – můžete naši společnost požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Naše společnost Vám poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů. Právem získat kopii nesmějí však být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob;

-          Právo na opravu – můžete naši společnost požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme;

-          Právo na výmaz - můžete naši společnost požádat, aby vymazala Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

a.    osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b.    odvolal/-a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

c.     vznesl/-a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl/-a námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;

d.    Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e.    Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na naši společnost jakožto správce vztahuje;

f.      Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;

-          Právo na omezení zpracování - můžete naši společnost požádat, aby omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

a.    popřel/-a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby naše společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;

b.    zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;

c.     naše společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d.    vznesl/-a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody;

-          Právo na přenositelnost údajů – pokud naše společnost zpracovává Vaše údaje na základě smlouvy nebo souhlasu a k tomu automatizovaně, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste naší společnosti poskytl/-a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob;

-          Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal souhlas, kdykoliv odvolat (více informací naleznete v kapitole Udělení a ODVOLÁNÍ souhlasu);

-          Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u naší společnosti prováděného na základě oprávněného zájmu naší společnosti a/nebo pro účely přímého marketingu (více informací naleznete v kapitole NÁmitka proti přímému marketingu);

-          Právo být informován - máte právo být naší společností informován/-a v případě, že nastalo porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, kdy je pravděpodobné, že tento případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob včetně Vás;

-          Právo ve vztahu k automatizovanému zpracování - máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká;

-          Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: www.uoou.cz.

Za účelem uplatnění svých práv dle Nařízení či v případě jakýchkoliv otázek nebo stížností se můžete na naši společnost obrátit prostřednictvím e-mailové adresy dpo@mediacall.cz nebo písemně na adrese MediaCall s.r.o., Špitálská 885/2a, 190 00 Praha 9.

 

H)   Udělení a ODVOLÁNÍ souhlasu

O udělení Vašeho souhlasu Vás požádáme, jestliže:

-          nejste naším zákazníkem ani s Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům recitálu 47 Nařízení a chcete od nás dostávat naše obchodní sdělení; či jestliže

-          přejete si být osloven v souvislosti s průzkumem trhu; či jestliže

-          budeme chtít pořídit a uveřejnit Vaši fotografii za účelem propagace našich služeb či námi organizované akce; či jestliže

-          budeme si chtít uchovat některé Vaše údaje, které jste nám sdělili v souvislosti s výběrovým řízením, z důvodu oslovení s nabídkou jiné pracovní pozice.

Udělení souhlasu je vždy zcela dobrovolné a není podmínkou pro získání žádného produktu nebo služby společnosti MediaCall.

Pokud změníte názor a nebudete si již přát, abychom dále zpracovávali Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete Váš souhlas kdykoliv bezplatně odvolat, a to níže uvedeným způsobem:

1.    v případě souhlasu uděleného v souvislosti s průzkumem trhu - souhlas můžete odvolat:

a)    písemným vyjádřením zaslaným na e-mailovou adresu kaercher.marketresearch@de.kaercher.com;

2.    v případě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení - souhlas můžete odvolat:

b)    písemným vyjádřením zaslaným poštou na adresu MediaCall s.r.o., Špitálská 885/2a, 190 00 Praha 9; či

c)    písemným vyjádřením zaslaným e-mailem na e-mailovou adresu obchod@mediacall.cz.cz;

3.    v ostatních případech – souhlas můžete odvolat:

a)    písemným vyjádřením zaslaným poštou na adresu MediaCall s.r.o., Špitálská 885/2a, 190 00 Praha 9; či

b)    písemným vyjádřením zaslaným e-mailem na e-mailovou adresu dpo@mediacall.cz.

 

I)   NÁMITKA PROTI PŘÍMÉMU MARKETINGU

Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu (včetně profilování), které je prováděno bez Vašeho souhlasu, máte právo vznést vůči společnosti MediaCall kdykoliv bezplatně námitku, a to:

a)    písemným sdělením zaslaným e-mailem na e-mailovou adresu marketing@mediacall.cz; či

b)    písemně na adresu MediaCall s r. o., Špitálská 885/2a, 190 00 Praha 9.

 

J)   UKLÁDÁNÍ TZV. COOKIES SOUBORŮ A ip ADRESa

Soubory tzv. cookies jsou malé textové datové soubory, které si Váš internetový prohlížeč trvale ukládá a prostřednictvím kterých se na Váš pevný disk ukládají údaje s uživatelskými informacemi (navštívené internetové stránky, počet návštěv, časy návštěv, čas strávený na jednotlivých stránkách atd.), tedy uživatelské profily. Internetové stránky si mohou zpětně vyžádat obsah souboru při jejich opětovné návštěvě. Tyto uživatelské profily jsou pak dále anonymně a technickou (statistickou) metodou vyhodnoceny, aby později při nahrávání internetové reklamy (např. bannerů) na jiných internetových stránkách umožnily výběr vztahující se k zájmům příslušného uživatele. V žádném případě zde nedochází k ukládání osobních údajů, jako je např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa

Internetové stránky společnosti MediaCall ukládají v souladu s právními předpisy cookies do zařízení svých návštěvníků, a to za účelem tvorby a zajištění provozu internetových stránek společnosti MediaCall, personalizace reklamy (tzv. behavioural targeting), průzkumu trhu a statistických analýz.

Používáním internetových stránek společnosti MediaCall tedy souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Většina internetových prohlížečů má povoleno přijímání souborů cookies z výchozího nastavení. Již uložené cookies můžete ze svého počítače (či jakéhokoliv jiného zařízení) kdykoliv smazat. Použití cookies pak můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svých internetových prohlížečů, potřebné návody naleznete zde:

− www.microsoft.com pro prohlížeče Internet Explorer a Microsoft Edge;

− support.google.com pro prohlížeč Google Chrome;

− support.mozilla.org pro prohlížeč Mozilla Firefox;

− help.opera.com pro prohlížeč Opera;

− support.apple.com pro prohlížeč Safari.

Upozorňujeme Vás však, že pokud deaktivujete instalaci cookies, nebude možné všechny internetové stránky společnosti MediaCall kompletně a/nebo správně zobrazit.

Internetové stránky společnosti MediaCall používají nejen vlastní cookies, ale i cookies třetích stran, konkrétně:

1)    retargetingové cookies:

služby Google Remarketing Code, Sklik Retargeting kód a Facebook Pixel. Prostřednictvím cookies využívaných těmito službami jsou získávány informace o prohlížení, užívání a interakcích uživatelů na internetových stránkách. Služby Google Remarketing Code a Facebook Pixel mohou sbírat i informace, které identifikují prohlížeč a zařízení, se kterými jste dříve komunikovali. Informace, které se shromažďují např. přes služby Google, mohou tedy obsahovat i typ internetového prohlížeče, jazyk prohlížeče a použitý operační systém, adresu internetového protokolu (IP adresu), jednoznačné identifikátory dostupné na zařízení uživatele, způsob připojení (kabelové nebo Wi-Fi), region, ve kterém se zařízení nachází, síť, ke které je zařízení připojeno, zeměpisnou délku / šířku (mobilního) zařízení, mobilního operátora (je-li k dispozici), stránky a stránku, z které jste přišli a kterou poté navštívili, data o reklamě a informacích k internetovým stránkám a stránce sledované uživatelem. Služby Google Remarketing Code, Sklik Retargeting kód a Facebook Pixel však nesbírají uživatelská jména, poštovní adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy ani jiné osobně identifikovatelné informace. Tyto služby získané údaje užívají k personalizaci Vám zobrazované reklamy.

-        např. služba Adobe Analytics od společnosti Adobe System Software Ireland Limited (dále též „Adobe“). Adobe Analytics umožňuje analýzu Vámi užívaných internetových stránek. Pokud se informace vytvořené souborem cookie o používání internetových stránek postoupí na server Adobe, je pak nastavením zajištěno, že IP adresa je před geolokací anonymizována a před uložením nahrazena vygenerovanou IP adresou. Z pověření provozovatele těchto internetových stránek použije Adobe tyto informace k vyhodnocení užívání internetových stránek uživateli, k sestavování reportů o aktivitách na internetových stránkách a k poskytování dalších služeb vůči provozovateli internetových stránek spojených s užíváním internetových stránek a internetu. Adresa IP zaslaná Vaším prohlížečem jako součást aplikace Adobe Analytics nebude sloučena společností Adobe s žádnými dalšími údaji. Ukládání cookies můžete zabránit výše popsaným způsobem (tj. příslušným nastavením Vašeho prohlížeče), ale dále např. i instalací pluginu do Vašeho prohlížeče zde: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Dokument ke stažení v PDF

KONTAKT

MediaCall, s.r.o.

Vídeňská 546/55, 639 00 Brno

+420 533 334 210
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Kobylková Lenka

+420 533 334 275
obchod@mediacall.cz
EXPORT & IMPORT

Zákaznická linka

+420 532 165 165
export@mediacall.cz
import@mediacall.cz
KURÝRNÍ SÍŤ

Informace k zásilkám

+420 800 317 318
mediakuryr@mediacall.cz

POBOČKY

Vrútky

1. Československej Brigády 12, Vrútky

bielik@mediacall.cz
Praha Libeň

Novákových 6, Praha Libeň

smejkalova@mediacall.cz
Praha Žižkov

Koněvova 141, Praha Žižkov

zlochova@mediacall.cz
Rumburk

Matušova 9, Rumburk

hlasenska@mediacall.cz
Pardubice

17. listopadu 408, Pardubice

suran@mediacall.cz
Kroměříž

Malý Val 1552, Kroměříž

suran@mediacall.cz